Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Met de Raad van Heiloo commissies

Commissies

maandag 21 juni 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Teams
Voorzitter
1. Linda Veerbeek, 2. Tijmen Valkering
Toelichting

Commissie 1 - 19:30 uur
Commissie 2 - 19:00 uur
Commissie Algemene Zaken - 21:15 uur
Gemeenteraad - 22:00 uur
De vergaderingen vinden digitaal plaats via Teams. U kunt de vergaderingen live volgen.
U heeft hiervoor een link met toegang tot de vergadering nodig. Deze link vraagt u aan bij de griffie via griffie@heiloo.nl
Wilt u tijdens een commissievergadering inspreken? Dit is mogelijk. U laat uiterlijk vòòr 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffie weten dat u het woord wilt voeren. U ontvangt vervolgens een uitnodiging om tijdens de vergadering digitaal aanwezig te zijn.
U kunt uw inbreng ook schriftelijk onder de aandacht van de commissie brengen, u mailt dan uw tekst naar de griffie@heiloo.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De commissie stelt de raad voor om te besluiten, met inachtneming van het in stemming te brengen amendement :

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de GR Werkorganisatie BUCH en
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 van de
GR Werkorganisatie BUCH.
3. de volgende zienswijze ten aanzien van de begroting 2022 van de GR Werkorganisatie BUCH:
a. Een positieve zienswijze ten aanzien van de begroting 2022 van de GR Werkorganisatie BUCH.
b. De raad op de hoogte te laten houden van de financiële ontwikkelingen naar aanleiding van de Coronacrisis via de P&C cyclus, tenzij het BUCH bestuur noodzaak
ziet eerder te informeren.
c. De raad op de hoogte te laten houden van de voortgang van de ‘Begroting 2.0’ via de P&C cyclus.
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken.

De commissie stelt de raad voor om te besluiten, met in achtneming van de in stemming te brengen amendementen:

1. Kennis te nemen van het eindrapport Bestuursopdracht Kostenontwikkeling Sociaal Domein
2. De voorgestelde lange termijn maatregelen met een financieel effect op 2021 tot en met 2026 vast te stellen en deze te verwerken in de meerjarenbegroting
3. De voorgestelde monitoringssystematiek vast te stellen;
4. De BUCH werkorganisatie opdracht te geven de voorbereidingen te treffen ten einde erna uitvoering te geven aan deze beheersmaatregelen en bijbehorende monitoringssystematiek.

De fractie van de PvdA kondigt aan een gewijzigd amendement in te dienen.

De commissie stelt de raad voor te besluiten :
1. de RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Noord, voor zover deze betrekking heeft op het grondgebied van gemeente Heiloo, vast te stellen en de RES 1.0 als resultaat uit het regionale proces ook namens gemeente Heiloo, aan te bieden aan het Nationaal Programma RES. Met als belangrijkste punten:
- De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030;
- De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren;
2. de uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Heiloo, mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.
En de moties in stemming te brengen.

de commissie stelt de raad voor te besluiten, met inachtneming van de in stemming te brengen amendementen:
1. Het Groenbeheerplan Heiloo 2021-2023 vast te stellen onder voorbehoud van de benodigde dekking bij de behandeling van de kadernota.
2. In 2022 een nieuw Groen- en bomenbeleidsplan op te stellen.

En de moties in stemming te brengen.

**
Standpunt commissie
Het voorstel kan door voor besluitvorming naar de raad.

Bijlagen

De commissie stelt de raad voor te besluiten:
1. het vrijmaken/oormerken van een bedrag van € 285.000,- voor de voorbereiding en realisatie van de groenprojecten O.N.S. voor 2021;
2. dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen voor de groenprojecten;
3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

De fractie van GBH kondigt aan een motie in te dienen over go - no go moment .

Advies commissie:
Alle fracties  m.u.v. de fractie van GBH vinden het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad.

De commissie stelt de raad voor te besluiten :

  1. in te stemmen met het voorstel om € 435.000 beschikbaar te stellen voor aanleg, beheer en onderhoud van mini-schermen;
  2. in te stemmen met de begrotingswijziging;
  3. akkoord te gaan met de voorgestelde afschrijvingstermijn van 50 jaar voor de mini-schermen.

Standpunt commissie Het voorstel kan door voor besluitvorming naar de raad