Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Met de Raad van Heiloo commissies

Commissies

dinsdag 8 juni 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Teams
Voorzitter
1. Brenda Bruin, 2. Tijmen Valkering
Toelichting

Commissie 1 - 20:30 uur
Commissie 2 - 19:30 uur
De vergaderingen vinden digitaal plaats via Teams. U kunt de vergaderingen live volgen.
U heeft hiervoor een link met toegang tot de vergadering nodig. Deze link vraagt u aan bij de griffie via griffie@heiloo.nl
Wilt u tijdens een commissievergadering inspreken? Dit is mogelijk. U laat uiterlijk vòòr 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffie weten dat u het woord wilt voeren. U ontvangt vervolgens een uitnodiging om tijdens de vergadering digitaal aanwezig te zijn.
U kunt uw inbreng ook schriftelijk onder de aandacht van de commissie brengen, u mailt dan uw tekst naar de griffie@heiloo.nl

Agenda documenten

Agendapunten

Voorstel
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.
2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden:
a. De GGD te verzoeken om voorafgaand aan de vaststelling van de gemeentebegroting 2022 inzicht te bieden hoe de middelen en taken met de komst van de Omgevingswet over de gemeente en de drie GR-en samen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en GGD) worden verdeeld, zodat de raad een afweging kan maken betreffende de budgetneutraliteit van deze operatie;
b. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;
3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken

Voorstel
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van WNK Personeelsdiensten.
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van WNK Personeelsdiensten.
3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten kenbaar te maken.

Voorstel
1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de GR Cocensus;
- de raad van de gemeente Heiloo kan zich vinden in de constateringen van de accountant welke hebben geleid tot een afkeurende verklaring ten aanzien van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2020 van de GR Cocensus;
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de GR Cocensus;
3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van de GR Cocensus kenbaar te maken.

Voorstel
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA) met betrekking tot het positieve resultaat over 2020 van € 134.067 zoals is voorgesteld in de aanbiedingsbrief van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar d.d. 14 april 2020:
a. akkoord te gaan met het onttrekken van een bedrag € 1.505 uit de algemene reserve zodat deze, na onttrekking, de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt
(€ 64.948).
b. het resultaat hiermee aan te vullen en het bedrag van € 135.572 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten volgens artikel 27 aanhef en onder c van de gemeenschappelijke regeling en artikel 3.5 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019.
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de GR RHCA;
3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR RHCA kenbaar te maken.

Voorstel
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Algemeen Bestuur besluit resultaatbestemming 2020 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
4. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord:
a. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 wordt verzocht voorafgaand aan de vaststelling van de gemeentebegroting 2022 inzicht te bieden hoe de middelen en taken met
de komst van de Omgevingswet over de gemeente en de drie GR-en samen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en GGD) worden verdeeld, zodat de raad een afweging
kan maken betreffende de budgetneutraliteit van deze operatie;
b. voor het overige een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
4. de zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken.

Voorstel
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de VVI.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de VVI.
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van VVI kenbaar te maken.

Voorstel
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de GR Werkorganisatie BUCH en
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 van de GR Werkorganisatie BUCH.
3. de volgende zienswijze ten aanzien van de begroting 2022 van de GR Werkorganisatie BUCH:
a. Een positieve zienswijze ten aanzien van de begroting 2022 van de GR Werkorganisatie BUCH.
b. De raad op de hoogte te laten houden van de financiële ontwikkelingen naar aanleiding van de Coronacrisis via de P&C cyclus, tenzij het BUCH bestuur noodzaak ziet eerder te informeren.
c. De raad op de hoogte te laten houden van de voortgang van de ‘Begroting 2.0’ via de P&C cyclus.
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken.

Voorstel
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
3. Conform het bepaalde in artikel 31A van de Wet gemeenschappelijke regelingen geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord deel te laten nemen aan de Stichting FLO Ambulancediensten.
4. Deze zienswijzen én wensen en bedenkingen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken.
Raadsbesluit.
2. Zienswijzenbrief verzendexemplaar. 3. Zienswijzenbrief publicatieversie. 4. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
5. Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 6. Begroting 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
7. Voorgenomen besluit deelname Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan Stichting FLO Ambulancediensten. 8. Reactie zienswijzen Kadernota 2022. 9. Accountantsverslag 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Voorstel
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
4. deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer kenbaar te maken (RAUM).