Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 29 maart 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal (Teams)
Voorzitter
T.J. Romeyn
Toelichting

Bij vragen over de raadsvergadering of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met de griffie via griffie@heiloo.nl of 088-9097016

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Besluit
 1.Het controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2020 inclusief normenkader 2020 vast te stellen.
2. Het controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2020 inclusief normenkader 2020 aan te bieden aan de accountant.

Resultaat stemming

Besluit
1. Aan te wijzen als afvaardiging in verbonden partijen (raadsregelingen):
- Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken - lid P.J.M. van Diepen, plv. lid M.R. Opdam,
- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - lid M.R. Opdam, plv. lid T.J. Romeyn,
- Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden - lid E. Beens, plv. lid M.R. Opdam,
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - lid T.J. Romeyn, plv. lid P.J.M. van Diepen.
2. kennis te nemen van de afvaardiging in verbonden partijen (collegeregelingen):
Gemeenschappelijke regelingen:
- Werkorganisatie BUCH - lid T.J. Romeyn en plv. lid E. Beens, lid M.R. Opdam en plv. lid P.J.M. van Diepen,
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord - lid P.J.M. van Diepen, plv. lid M.R. Opdam,
- Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland - lid E. Beens plv. lid T.J. Romeyn,
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - lid T.J. Romeyn, plv. lid M.R. Opdam,
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - lid T.J. Romeyn, plv. lid P.J.M. van Diepen,
- Cocensus - lid P.J.M. van Diepen, plv. lid T.J. Romeyn;
Aandeelhouderschappen:
- Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord - Portefeuille van wethouder M.R. Opdam, plv. P.J.M. van Diepen,
- Bank Nederlandse Gemeenten - Portefeuille van wethouder P.J.M. van Diepen, plv. T.J. Romeyn,
- Alliander - Portefeuille van wethouder P.J.M. van Diepen, plv. M.R. Opdam;
Stimuleringsfonds:
- Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar - Portefeuille van wethouder P.J.M. van Diepen, plv. M.R. Opdam,

Resultaat stemming

Besluit
1. de besteding van de financiële vergoeding van de fracties over het kalenderjaar 2020 vast
te stellen;
2. de volgende voorschotten te verlenen voor de vergoedingen van de raadsfracties voor het
kalenderjaar 2021:
Heiloo-2000     € 1700,00
VVD                 € 1204,04
D66                  € 1626,08
CDA                 € 1332,42
PvdA                € 1090,24
GBH                 € 1700,00
Heiloo Lokaal   € 1281,35

Resultaat stemming

Besluit
1. de voorliggende reactienota Reconstructie Vennewatersweg vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg vast te stellen;
3. overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg digitaal bekend te maken, te publiceren in de Uitkijkpost en de Staatscourant alsmede gedurende een periode van zes weken vrij te geven voor beroep;
4. kennis te nemen van het door het College vastgestelde Besluit Hogere Grenswaarden.

Resultaat stemming

Besluit
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept Toekomstvisie 2030 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) kenbaar te maken.

Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement GBH over RAUM 29 maart 2021

Besluit
1. Het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Heiloo 2021 vast te stellen.
2. De Verordening op de raadscommissies van de gemeente Heiloo 2019 in te trekken.

Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement GBH bij RvO 2021 29 maart 2021

Besluit

  1. Alle huidige (plv) commissieleden van de raadscommissies BZ, MZ en OR te benoemen als algemeen (plv) commissielid per 1 april, conform artikel 5 en 27 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Heiloo (vastgesteld op 29 maart 2021);

  2. Te benoemen als commissievoorzitters in de poule van commissievoorzitters per 1 april 2021, conform artikel 24 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Heiloo (vastgesteld op 29 maart 2021)

  3. Mevrouw B.M. Bruin

  4. Mevrouw L.D. Veerbeek

  5. De heer A.M. Hopman

  6. De heer M.T. Brouwer de Koning

  7. Mevrouw P.E. Wittebol

  8. De heer T.A.P.H. Valkering

Resultaat stemming

Is in verband met schriftelijke stemming doorgeschoven naar 6 april

Besluit

  1. Het Handvest actieve informatieplicht Heiloo 2021 vast te stellen.
Resultaat stemming