Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Met de Raad van Heiloo raadsvergadering

Raadsvergadering

maandag 21 juni 2021

22:00 - 23:45

Uitzending

Agendapunten

Besluit:
1. De toelichting afwijkingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid, die is opgenomen in de jaarrekening, vast te stellen;
2. De jaarstukken 2020 met een nadelig jaarrekeningresultaat van € 196.000,- vast te stellen;
3. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020 de volgende reserveringen te maken en deze over te hevelen naar 2021:
a. Het niet gebruikte budget ad € 63.000,- voor inburgering en maatschappelijke begeleiding van de 'ondertussengroep';
b. Invoering wet inburgering: € 12.000,-;
c. Afronding opstellen kerkenvisie: € 18.000,-;
d. Het restant budget omgevingsvisie en -plan: € 41.000,-;
4. Het rekeningresultaat en de voorgestelde reserveringen in mindering te brengen op de algemene reserve;
5. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

 1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de GR Werkorganisatie BUCH en
 2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 van de GR Werkorganisatie BUCH.
 3. de volgende zienswijze ten aanzien van de begroting 2022 van de GR Werkorganisatie BUCH:
  a. Op dit moment kunnen wij nog geen positieve zienswijze afgeven. Wij schorten ons oordeel op totdat wij de reactie van de directie van BUCH hebben vernomen op onze brief d.d. 31 mei 2021 inzake standpunt gemeenteraad Heiloo ten aanzien van de brief van Castricum d.d. 19 april 2021. Hierin is aan de directie van de BUCH verzocht om voor 1 september 2021 een aantal maatregelen te treffen en die in de begroting 2022 te verwerken.
  b. De raad op de hoogte te laten houden van de financiële ontwikkelingen naar aanleiding van de Coronacrisis via de P&C cyclus, tenzij het BUCH bestuur noodzaak ziet eerder te informeren.
  c. De raad op de hoogte te laten houden van de voortgang van de ‘Begroting 2.0’ via de P&C cyclus.
 4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken.
Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement CDA VVD H2000 HL PvdA D66 Zienswijze begroting BUCH

Besluit
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.
2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden:
a. De GGD te verzoeken om voorafgaand aan de vaststelling van de gemeentebegroting 2022 inzicht te bieden hoe de middelen en taken met de komst van de Omgevingswet over de gemeente en de drie GR-en samen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en GGD) worden verdeeld, zodat de raad een afweging kan maken betreffende de budgetneutraliteit van deze operatie;
b. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;
3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken

Resultaat stemming

Besluit
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van WNK Personeelsdiensten.
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van WNK Personeelsdiensten.
3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten kenbaar te maken.

Resultaat stemming

Besluit
1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de GR Cocensus;
- de raad van de gemeente Heiloo kan zich vinden in de constateringen van de accountant welke hebben geleid tot een afkeurende verklaring ten aanzien van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2020 van de GR Cocensus;
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de GR Cocensus;
3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van de GR Cocensus kenbaar te maken.

Resultaat stemming

Besluit
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA) met betrekking tot het positieve resultaat over 2020 van € 134.067 zoals is voorgesteld in de aanbiedingsbrief van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar d.d. 14 april 2020:
a. akkoord te gaan met het onttrekken van een bedrag € 1.505 uit de algemene reserve zodat deze, na onttrekking, de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt
(€ 64.948).
b. het resultaat hiermee aan te vullen en het bedrag van € 135.572 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten volgens artikel 27 aanhef en onder c van de gemeenschappelijke regeling en artikel 3.5 van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019.
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de GR RHCA;
3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR RHCA kenbaar te maken.

Resultaat stemming

Besluit
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Algemeen Bestuur besluit resultaatbestemming 2020 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
4. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord:
a. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 wordt verzocht voorafgaand aan de vaststelling van de gemeentebegroting 2022 inzicht te bieden hoe de middelen en taken met
de komst van de Omgevingswet over de gemeente en de drie GR-en samen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en GGD) worden verdeeld, zodat de raad een afweging
kan maken betreffende de budgetneutraliteit van deze operatie;
b. voor het overige een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
4. de zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken.

Resultaat stemming

Besluit
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de VVI.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de VVI.
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van VVI kenbaar te maken.

Resultaat stemming

Besluit
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
3. Conform het bepaalde in artikel 31A van de Wet gemeenschappelijke regelingen geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord deel te laten nemen aan de Stichting FLO Ambulancediensten.
4. Deze zienswijzen én wensen en bedenkingen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken.
Raadsbesluit.
2. Zienswijzenbrief verzendexemplaar. 3. Zienswijzenbrief publicatieversie. 4. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
5. Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 6. Begroting 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
7. Voorgenomen besluit deelname Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan Stichting FLO Ambulancediensten. 8. Reactie zienswijzen Kadernota 2022. 9. Accountantsverslag 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Resultaat stemming

Besluit
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
4. deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer kenbaar te maken (RAUM).

Resultaat stemming

Besluit

 1. Kennis te nemen van het eindrapport Bestuursopdracht Kostenontwikkeling Sociaal Domein
 2. De voorgestelde lange termijn maatregelen, met uitzondering van de maatregelen 18 en 19 en 23, met een financieel effect op 2021 tot en met 2026 vast te stellen en deze te verwerken in de meerjarenbegroting
 3. De voorgestelde monitoringssystematiek vast te stellen;
 4. De BUCH werkorganisatie opdracht te geven de voorbereidingen te treffen ten einde erna uitvoering te geven aan deze beheersmaatregelen en bijbehorende monitoringssystematiek.
Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement PvdA Beheersmaatregelen Sociaal Domein 21 juni 2021AANGENOMEN

Besluit

 1. het vrijmaken/oormerken van een bedrag van € 285.000,- voor de voorbereiding en realisatie van de groenprojecten O.N.S. voor 2021;
 2. dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen voor de groenprojecten;
 3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Resultaat stemming
Moties
Titel
motie GBH Extra beslismoment Groenprojecten 21 juni 2021 VERWORPEN.docx

Besluit
1. de RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Noord, voor zover deze betrekking heeft op het grondgebied van gemeente Heiloo, vast te stellen en de RES 1.0 als resultaat uit het regionale proces ook namens gemeente Heiloo, aan te bieden aan het Nationaal Programma RES. Met als belangrijkste punten:
- De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030;
- De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren;
2. de uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Heiloo, mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.

Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement VVD D66 PvdA CDA H2000 RES1.0 zoekgebied 1 INGETROKKEN
Moties
Titel
Motie GBH RES 1.0 NNN gebieden en ecozones uitsluiten in zoekgebieden
motie RES GBH 1.0, zoekgebieden 600 meter grens VERWORPEN
Motie VVD D66 CDA RES - zoekgebied 13 zon en wind en 600meter afstandnorm

Besluit

 1. Het Groenbeheerplan Heiloo 2021-2023 vast te stellen onder voorbehoud van de benodigde dekking bij de behandeling van de kadernota en
  met de volgende wijziging van de tekst onder paragraaf 5.2 van het Groenbeheerplan 2021-2023 op pagina 25 , waarbij : “Alleen in zeer uitzonderlijke situaties wordt chemisch bestreden” gewijzigd wordt in “Er zullen geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. In geval een calamiteit een urgente toepassing van een chemisch middel noodzakelijk maakt, dan meldt het college dat onverwijld aan de raad”.
 2. In 2022 een nieuw Groen- en bomenbeleidsplan op te stellen.
Resultaat stemming
Bijlagen
Amendementen
Titel
Amendement CDA nieuw chemische bestrijdingsmiddelen AANGENOMEN.docx
Amendement Heiloo2000 Groenbeheerplan chemische middelen
Amendement Heiloo2000 Groenbeheerplan wijzigen titel AANGENOMEN 7 juni 2021
Moties
Titel
Motie D66 Groenbeheerplan Integratie ecologische principes.
Motie D66 Participatie Natuur-en Milieuorganisaties ontwikkeling Groenbeleidsplan INGETROKKEN
Motie GBH groenbeheersplan inkorten
Motie GBH groenbeheersplan maai mei niet
Motie Heiloo2000 bescherming houtwallen
Motie Heiloo2000 Groenbeheerplan rugstreeppad Boekelermeer