Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Met de Raad van Heiloo raadsvergadering

Raadsvergadering

maandag 10 mei 2021

22:00 - 23:00

Agendapunten

Voorstel

 1. De opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de Wob, ten aanzien van de stukken:
  a. “GREX Boekelermeer”,
  b. “GREX Zuiderloo”
  c. “Financieel meerjarenoverzicht Zandzoom”
              te bekrachtigen. De stukken zijn onderdeel van de Nota
              Actualisatie Grondexploitaties 2020 (NAG 2020)
 2. De reden voor de geheimhouding is gelegen in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, namelijk artikel 10 lid 2b met als juridische grondslag de economische of financiële belangen van de gemeente en als motivering vanwege het feit dat die stukken detailinformatie over (norm)prijzen bevatten.
 3. De geheimhouding te laten voortduren tot het moment dat de grondexploitatie is afgesloten.

Voorstel
1. Kennis te nemen van het voornemen de Willibrordusweg te verleggen en de parkeerplaats aan de westzijde van winkelcentrum 't Loo opnieuw in te richten,
2. Kennis te nemen van het voornemen om het parkeerterrein tussen de Albert Heijn en De Beun uit te breiden met 32 extra parkeerplaatsen,
3. De opbrengst uit de verkoop van gemeentegrond voor realisatie van een Aldi-supermarkt te benutten voor herinrichting van de openbare ruimte (inclusief parkeren),
4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen,
5. Geen wensen en bedenkingen te uiten met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de gemeentelijke gronden ten behoeve van uitbreiding van winkelcentrum ´t Loo met een tweede supermarkt.

Voorstel
1. Voor het masterplan centrum Heiloo een voorbereidingskrediet van € 146.000,- (excl. btw) beschikbaar stellen en dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve grote projecten.
2. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.