Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 27 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mascha ten Bruggencate
Toelichting

Wilt u een vergadering volgen?


De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Heiloo. U kunt de vergaderingen ook live volgen via onze website. De uitzending vindt u via https://www.heiloo.nl/raad-en-college
Ook zendt Beat TV de vergaderingen uit via de website https://tv.beatfm.nl/player/Vergadering terugkijken?
Enkele dagen na de vergadering kunt u de vergadering terugkijken via de website https://www.heiloo.nl/raad-en-collegeBij vragen over de raadsvergaderingen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met de griffie via griffie@heiloo.nl of 088-9097016.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 01
  Opening
 2. 02

 3. 02.a

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  CDA (2), GBH (2), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), VVD (3)
  tegen
  D66 (3), PvdA (3)
 4. 02.b

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  GBH (2), VVD (3)
  tegen
  CDA (2), D66 (3), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), PvdA (3)
 5. 03

 6. 04

  Er is geen update van het college ontvangen

 7. 05

  Er is geen update van het college ontvangen

 8. 06

 9. 07

 10. 07.a

  Ingekomen stukken vanaf 2024

  Onderwerp
  A01. brief bewoners Belangen vereniging Stationsweg Heiloo vrachtverkeer
  A02. brief bewoner veilige leefomgeving Ypehove, zijde De Sonneveld in gevaar
 11. 07.b

  Ingekomen stukken vanaf 2024

  Onderwerp
  B01. BRANDBRIEF gemeenten Long Covid
  B02. Brief ISOB inzake raadsvoorstel IHP Heiloo
 12. 07.c

  Ingekomen stukken vanaf 2024

  Onderwerp
  C01. RIB Heiloo Subsidieoverzicht 2024
  C02. RIB Bespreking Cultuurprofiel
  C03. RIB Financieel zwaar weer 2025 en verder
  C04. RIB geheimhouding bij stukken ENSIA
  C05. RIB Calculatie (SSK-ramingen) onderdelen - gebiedsvisie t Loo
  C06. RIB VTH jaarverslag 2023 en VTH beleidsevaluatie Heiloo (RG_MB_1.0).docx
 13. 07.d

  Ingekomen stukken vanaf 2024

  Onderwerp
  D01. Bericht inwoner aan de raad inzake Runxputteweg 24-26
  D02. VNG Ledenbrief Gemeentefinanciën in Voorjaarsnota 2024
  D03. wijziging nevenfunctie M. Engelsman
  D04. brief Provincie NH Vaststelling uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht gemeenten NH
  D05. Brief Provincie NH Kaderbrief financieel toezicht
  D06. Toelichting concept definitief ontwerp Zevenhuizerlaan
  D07. VNG ledenbrief-wijziging-huisvestingswet-2014
  D08. bericht Raad van State over beroep van Bewonersvereniging Ter Coulsterlaan in Heiloo
  D09. VNG ledenbrief_inzake_nieuwe_afspraken_verpakkingsafval
  D10. Eindadvies Westerweg 389 advies commissie Wonen
  D11. Artikel 51 Vragen GBH inzake RIB Financieel zwaar weer 2025 en verder
  D12. VNG ledenbrieven 12 april 2024 tm 16 mei 2024
 14. 07.e

  Ingekomen stukken vanaf 2024

  Onderwerp
  E01. Financiële stukken Zaffier
  E02. Financiële stukken VRNHN
  E03. Financiële stukken RHCA
  E04. Financiele stukken VVI
  E05. Financiële stukken OD NHN
  E06. Financiële stukken BUCH
  E07. Financiële stukken GGD HN
  E08. Financiële stukken RAUM
 15. 07.f

  Ingekomen stukken vanaf 2024

  Onderwerp
  F01. Reactie organisatie op brief over leerlingenvervoer speciaal onderwijs
 16. 08
  Terugkoppeling raadswerkgroep Regio Alkmaar
 17. 8.a

  De raad besluit per acclamatie:
  1. akkoord te gaan met het verslag van de commissie van onderzoek geloofsbrieven over:
  a. dhr. J.R. Velzeboer
  b. dhr. A.W. Smit
  2. te besluiten J.R. Velzeboer en dhr A.W. Smit te benoemen als commissielid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (3), GBH (2), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), PvdA (3), VVD (3)
 18. 09.a

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  PvdA (3)
  tegen
  CDA (2), D66 (3), GBH (2), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement PvdA IHP 2024-2027 - scenario 1
 19. 09.b

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  D66 (3), PvdA (3)
  tegen
  CDA (2), GBH (2), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement D66 Voorlopige keuze scenario 1 IHP
 20. 09.c

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  CDA (2), D66 (3), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), PvdA (3)
  tegen
  GBH (2), VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement CDA IHP 2024-2027 - keuze bij begroting
 21. 09.d

  De raad besluit:

  1. Het IHP 2024-2027 vast te stellen en daarin in afwijking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Heiloo:
   · de afwijking van de VNG-normering t.a.v. de bouwkosten vast te stellen;
   · het kader voor de verantwoordelijkheidsverdeling bij renovatie vast te stellen;
   · de beleidskaders vast te stellen voor:
   a. de vorming van kindcentra;
   b. de volume afspraken;
   c. de afspraken ten aanzien van de verduurzaming en inclusie.
  2. Het huisvestingsscenario te bevestigen voor KC Zandzoom.
  3. Het huisvestingsscenario vast te stellen - onder voorbehoud van planuitwerking – voor Kc De Duif.
   4. Vanwege de financiële situatie van de gemeente vooralsnog te kiezen voor scenario 2 voor De Kring en De Hoed, waarbij de ruimte wordt gehouden om in november aanstaande bij vaststelling van de begroting 2025 - mede op basis van de voor beide scenario’s op te stellen businesscases en op basis van het dan voorliggende financiële beeld - alsnog te kiezen voor scenario 1.
  4. De afschrijvingstermijn voor de onderwijshuisvestingsinvesteringen vanaf 2024 te verlengen van 40 naar 50 jaar.
  5. De benodigde investeringsbedragen en exploitatiekosten in de gemeentebegroting 2024 op te nemen via de bijgevoegde begrotingswijzing.

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  CDA (2), D66 (3), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), PvdA (3)
  tegen
  GBH (2), VVD (3)
 22. 09.e

  Moties

  Titel
  Motie D66, HL inbreilocatie De Duif Hofdijk
 23. 10

  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan Kennemerstraatweg 436-436a Heiloo bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0399.bpkennemerstrwg436-0401 met de daarbij behorende bestanden ongewijzigd vast te stellen;
  2. in het kader van het eerder genomen raadsbesluit d.d. 25 september 2023 en op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de bij het bouwplan Kennemerstraatweg 436-436a behorende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 8 woningen aan de Kennemerstraatweg 436-436a (gewijzigd) te verlenen;
  3. op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van bestemmingsplan Kennemerstraatweg 436-436a Heiloo omdat verhaal van kosten anderszins is verzekerd;
  4. de voor herontwikkeling van het perceel Kennemerstraatweg 436-436a Heiloo benodigde begrotingswijziging vast te stellen;
  5. te bepalen dat voor de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 22 augustus 2023;
  6. overeenkomstig artikel 3.8 Wro het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Kennemerstraatweg 436-436a Heiloo te publiceren in de Uitkijkpost en het digitale Gemeenteblad van Heiloo en het bestemmingsplan Kennemerstraatweg 436-436a tezamen met de omgevingsvergunning voor een beroepstermijn van zes weken ter inzage te leggen.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (2), D66 (3), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), PvdA (3), VVD (3)
  tegen
  GBH (2)
 24. 11

  ONDERWERP IS VAN DE AGENDA GEHAALD
  1. In te stemmen met de Nota zienswijzen Westerweg 389.
  2. Het bestemmingsplan Westerweg 389 te Heiloo bestaande uit een toelichting, planregels, verbeelding en geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-dataset met Planidentificatie: NL.IMRO.0399.BPWesterweg389-0401 gewijzigd vast te stellen;
  3. Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Westerweg 389 te Heiloo omdat kostenverhaal anderszins is verzekerd;
  4. De voor herontwikkeling van het perceel Westerweg 389 benodigde begrotingswijziging vast te stellen;
  5. Vast te stellen dat voor het bepalen van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 6 juni 2023;
  6. Overeenkomst artikel 3.8 Wro het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Westerweg 389 te Heiloo te publiceren in de Uitkijkpost en het digitale Gemeenteblad van Heiloo en het bestemmingsplan voor een beroepstermijn van zes weken ter inzage te leggen;

  ~~
  ~~

 25. 12.a

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  CDA (2), GBH (2), PvdA (3), VVD (3)
  tegen
  D66 (3), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5)

  Amendementen

  Titel
  Amendement CDA Focusagenda 2024 - 2028
 26. 12.b

  De raad besluit:
  1. De Focusagenda 2024 – 2028 Regio Alkmaar voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De benodigde financiële bijdrage te continueren in 2024 en 2025.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (2), D66 (3), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), PvdA (3), VVD (3)
  tegen
  GBH (2)
 27. 13.a

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (2), D66 (3), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), PvdA (3), VVD (3)
  tegen
  GBH (2)

  Amendementen

  Titel
  Amendement CDA VVD H2000 HL Bestuurskrachtonderzoek Heiloo 2024
 28. 13.b

  De raad besluit:
  1. De opdrachtformulering voor het bestuurskrachtonderzoek, zoals beschreven in paragraaf 3 van het raadsvoorstel vast te stellen.
  2. Het procesvoorstel voor het bestuurskrachtonderzoek, zoals beschreven in paragraaf 4 van het raadsvoorstel vast te stellen.
  3. De begeleidingscommissie voor het bestuurskrachtonderzoek, bestaande uit zeven vaste fractievertegenwoordigers of hun plaatsvervangers, te mandateren om het onderzoeksbureau te selecteren voor een maximumbedrag van € 100.000.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (2), D66 (3), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), PvdA (3), VVD (3)
  tegen
  GBH (2)
 29. 14
  Moties vreemd aan de agenda
 30. 14.a

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (2), D66 (3), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), PvdA (3), VVD (3)
  tegen
  GBH (2)

  Moties

  Titel
  2024-07 Motie CDA kaderstelling bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed
 31. 14.b

  Moties

  Titel
  motie CDA pas op de plaats en investeringsstop mei 2024
 32. 14.c

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  CDA (2), Heiloo Lokaal (1), Heiloo-2000 (5), PvdA (3), VVD (3)
  tegen
  D66 (3), GBH (2)

  Moties

  Titel
  2024-08 Motie H2000, VVD, HL, CDA cameratoezicht stationsgebied
 33. 14.d

  Moties

  Titel
  Motie GBH Preventief budgetbeheer
 34. 15
  Vragen vanuit de raad en mededelingen
 35. 16
  Sluiting