Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Met de Raad van Heiloo raadsvergadering

Raadsvergadering

maandag 7 juni 2021

22:00 - 23:00

Locatie
Digitaal in teams
Voorzitter
René van Splunteren
Toelichting

De vergadering is terug te kijken via https://www.heiloo.nl/raad-en-college

Bij vragen over de raadsvergadering of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met de griffie via griffie@heiloo.nl of 088-9097016.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Besluit
1. De Nota Actualisatie Grondexploitaties 2020, inclusief (geheime) bijlagen, vast te stellen;
2. De geactualiseerde grondexploitatie Zuiderloo vast te stellen met een positief saldo van € 809.545,-.
3. De geactualiseerde grondexploitatie Boekelermeer vast te stellen met een positief saldo van € 108.608,-.
4. Het financieel meerjarenoverzicht Zandzoom vast te stellen als budgettair kader voor de verdere uitvoering van het faciliterende deel van Zandzoom.
5. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit
1. De beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur d.d. 1 maart 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit
1. Het college toestemming te verlenen om de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorstel is doorgeschoven naar 21 juni 2021
1. Het Groenbeheerplan Heiloo 2021-2031 vast te stellen onder voorbehoud van de benodigde dekking bij de behandeling van de kadernota.
2. In 2022 een nieuw Groen- en bomenbeleidsplan op te stellen.

Bijlagen

Besluit
1. De klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda regio Alkmaar vast te stellen;
2. In te stemmen met het laten verzorgen van een gezamenlijke subsidieaanvraag voor de impulsregeling voor de hele regio Noorderkwartier door een aan te wijzen partij, teneinde aanspraak te kunnen maken op de subsidieregeling.
3. Kennis te nemen van het uitgangspunt dat alle uitvoeringsprojecten in de regio vanaf nu klimaatbestendig en waterrobuust dienen te zijn, conform de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie uit 2014. Dit wordt financieel verder uitgewerkt in een nog nader op te stellen lokale uitvoeringsagenda.

Resultaat stemming

Besluit
1. kennis te nemen van proces rechtmatigheidsverantwoording
2. de rapporteringstolerantie op € 75.000 vast te stellen;
3. verantwoordingsgrens vast te stellen op 1 % voor fouten en onduidelijkheden in het kader van de rechtmatigheid.

Resultaat stemming